U bent hier: Agroplan / Functieverandering / Functieverandering naar wonen, Gelderse Vallei

Functieverandering naar wonen, Gelderse Vallei

Schetsplan
schets nieuwe situatie salderingslocatie
schets huidige situatie salderingslocatie

Aanleiding en doel
De initiatiefnemer heeft een veehouderij met minicamping en is voornemens de agrarische activiteiten te staken en de locatie aan te wenden voor functieverandering naar wonen. Om het benodigde oppervlak te slopen meters te verkrijgen heeft de initiatiefnemer de mogelijkheid om via saldering extra vierkante meters aan te kopen van een voormalig agrarische locatie, gelegen in de Ecologische hoofdstructuur (EHS).
Uitgaande van het geldende functieveranderingsbeleid betekent dit dat er op de locatie 3 vrijstaande woningen, met bijbehorende bijgebouwen, mogen worden teruggebouwd. Beide locaties worden landschappelijk ingepast.

Werkwijze
In september 2010 is Agroplan in overleg met de initiatiefnemer gestart met het opstellen van een schetsplan. Na goedkeuring van het schetsvoorstel door de gemeente is het principeverzoek eind 2010 ingediend. Nadat de gemeente akkoord had gegeven, is gestart met de bestemmingsplanprocedure en alle bijbehorende onderzoeken. Naar verwachting zal het bestemmingsplan binnenkort onherroepelijk worden.

Ontwerp
Het landschapstype waarin de locatie gelegen is, betreft een enkdorpen- landschap. Dit landschapstype wordt gekenmerkt door de ‘besloten openheid’ en de ‘dichte randen van opgaand groen (enkbegrenzingen)’. Voor de erven wordt dit vertaald naar een besloten erf dat gebiedsaccenten versterkt door het gebruik van een stevig opgaande beplanting. De ontwerprichtlijnen zijn vooral gericht op het versterken van het contrast tussen de openheid van de enken en de beslotenheid van de erven. Om de enk weer ‘open’ te maken wordt de minicamping met omzoming van houtsingels verwijderd.
De salderingslocatie ligt in het bos, aan de rand van Nationaal landschap en Natura 2000-gebied de Veluwe. Hier wordt de bomenrij langs de toegangsweg aangevuld en het erf wordt omzoomd met een haag.

Resultaat
Op de locatie worden 3 bouwkavels gerealiseerd. De locatie gelegen in de EHS wordt gesaneerd, waarbij asbest verwijderd wordt.
 
Doorwerking

Dit project draagt bij aan het beleid van de gemeente om verrommeling van het buitengebied door leegstaande stallen tegen te gaan. Met de landschappelijke inpassing van de erven wordt een bijdrage geleverd aan de kwaliteitsverbetering van het landschap.

Contact/Meer informatie
Ir L. (Lara) de Graaf, tel: 06 - 17 58 90 60, laradegraaf@agroplan.nl

Zoeken op de website

Aanmelden nieuwsbrief