U bent hier: Agroplan / Functieverandering / Functieverandering naar wonen, Veluwe

Functieverandering naar wonen, Veluwe

Functieverandering
schematische weergave bestaande situatie
bestaande woning

Aanleiding en doel
De opdrachtgever heeft besloten om het agrarisch bedrijf op deze locatie te staken en zich elders te hervestigen. De vrijkomende bedrijfsgebouwen worden afgebroken en hiervoor zullen twee vrijstaande woningen met bijgebouwen teruggeplaatst worden.

Werkwijze
Begin 2010 heeft Agroplan een eerste schetsvoorstel gemaakt. Na goedkeuring van het schetsvoorstel door de gemeente is een principeverzoek opgesteld. Nadat de gemeente akkoord had gegeven, is gestart met de bestemmingsplanprocedure en alle bijbehorende onderzoeken. In december 2010 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Ontwerp
De locatie ligt in een oude landbouwenclave temidden van de relatief onbebouwde Veluwe. Het perceel grenst aan een oude open (te houden) enk, een bouwland temidden van de heidegronden. Het landschap kenmerkt zich door lange rechte wegen, bospercelen en uitgestrekte heidevelden, de  nederzetting wordt gekenmerkt door kleine, onregelmatig gevormde percelen omzoomd met houtsingels. Om de uitstraling van een agrarisch erf te behouden is in het ontwerp vast gehouden aan de oorspronkelijke hiërarchie en compositie van gebouwen rond een erf. De nieuwe bebouwing refereert naar agrarische schuren en is ondergeschikt aan de bedrijfswoning die als blikvanger fungeert.
Landschappelijke inpassing vindt plaats middels het aanvullen van de bomenrij aan de zuid- en westzijde en een losse haag aan de oostzijde. De groenstructuur van het erf wordt daarnaast versterkt met een kleine eikengaard, een centrale boomgroep en enkele solitaire bomen.

Resultaat
Op basis van het ‘Beleidskader functieverandering van vrijkomende agrarische gebouwen; Waar de stallen verdwijnen: Oude erven, nieuwe functies’, zijn de vrijkomende bedrijfsgebouwen afgebroken en de milieuvergunning is ingeleverd. In ruil hiervoor worden twee vrijstaande woningen gerealiseerd. Inmiddels is 1 van de 2 kavels verkocht.
 
Doorwerking

Dit project draagt bij aan het beleid van de gemeente om verrommeling van het buitengebied door leegstaande stallen tegen te gaan. Met de landschappelijke inpassing van het erf wordt een bijdrage geleverd aan de kwaliteitsverbetering van het landschap.

Contact/Meer informatie
Ir L. (Lara) de Graaf, tel: 06 - 17 58 90 60, laradegraaf@agroplan.nl


 

Zoeken op de website

Aanmelden nieuwsbrief