U bent hier: Agroplan / Gebiedsontwikkeling / Integraal inrichtingsplan

Integraal inrichtingsplan

visualisatie nieuwe woonkavels met daarachter de natuurontwikkeling
schetsontwerp inrichtingsplan
In 1991 is het aantal houtopstanden aanzienlijk afgenomen tov 1912

Aanleiding en doel

Het verplaatsen van 3 intensieve veehouderij bedrijven vormt de aanleiding voor dit inrichtingsplan, dit is de uitwerking van gebiedsvisie die al eerder door gemeente was opgesteld. De bedrijven zijn gelegen in extensiveringsgebied, en daarnaast staan ze de beoogde ontwikkeling op gebied van recreatie, landschapsherstel, beekherstel en realisering van de EVZ langs de Snelle Loop in de weg. Op basis van het beleid in de “Nota Buitengebied in ontwikkeling” kunnen middelen worden gegenereerd door het toevoegen van enkele woningen aan het gebied.

Werkwijze 

Agroplan heeft op basis van de verschillende voor het gebied geldende doelstellingen (verplaatsen intensieve veehouderijen, realiseren beekherstel en evz, landschapsherstel en het versterken van cultuurhistorische en recreatieve waarden) een inrichtingsplan opgesteld. Een inventarisatie van de bestaande kwaliteiten & waarden van het gebied en een analyse van het landschap zijn uitgemond in een inrichtingsplan. Na overleg met de opdrachtgevers en verschillende partijen in gebied is het definitieve inrichtingsplan opgesteld.  Het plan bestaat uit het verwijderen van stallen, toevoegen van woningen, landschapselementen en natuur en herstel van een historische landweer. Vervolgens heeft Agroplan een beheerplan opgesteld dat voor alle onderdelen aangeeft welke inrichtingsmaatregelen noodzakelijk zijn en welke vorm van beheer van toepassing is. 

Resultaat

Eind 2010 is het bestemmingsplan vastgesteld. Hierin wordt de bouw van 4 nieuwe woningen mogelijk gemaakt en worden de agrarische locaties omgezet naar een woonbestemming. Daarnaast wordt ruimte geboden aan de beoogde ontwikkeling van de beekloop in combinatie met natuurontwikkeling. Een deel van de gronden blijft een agrarische bestemming houden. De intensieve veehouderijen zijn verplaatst naar een andere locatie binnen de gemeente.   

Doorwerking

Met het verplaatsen van de intensieve veehouderij wordt er een bijdrage geleverd aan de uitvoering van de reconstructiewet. Landschapsherstel en de aanleg van natuur verhogen de kwaliteit van het landschap en versterken de ecologische waarde van het gebied. De nieuw aangelegde wandelroute verstevigd het recreatieve netwerk.

Contact/Meer informatie:  Ir L. (Lara) de Graaf, tel: 06 - 17 58 90 60, laradegraaf@agroplan.nl

Zoeken op de website

Aanmelden nieuwsbrief