U bent hier: Agroplan / Landschappelijke inpassing / Landschappelijke inpassing stal Maatlat Duurzame Veehouderij

Landschappelijke inpassing stal Maatlat Duurzame Veehouderij

Inrichtingsschets landschappelijk inrichting MDV stal
Uitsnede bebouwing en singel
Landschapsstructuur omgeving plangebied

Aanleiding
Om fiscale redenen heeft deze Twentse ondernemer gekozen om zijn nieuwe melkveestal te bouwen conform de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). Door de nieuwe stal te bouwen volgens de voorschriften vanuit de MDV kan deze ondernemer gebruik maken van verruimde afschrijvingsmogelijkheden middels de Milieu Investeringsaftrek (MIA) of de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil-regeling).
 
Doordat de MDV sinds 1 januari 2011 is uitgebreid met het thema Bedrijf en Omgeving, moeten stallen aan extra criteria voldoen om voor de certificering in aanmerking te komen. Om het gestelde ambitieniveau binnen het nieuwe criteria Landschap te behalen, heeft deze ondernemer Agroplan de opdracht gegeven om een uitgebreid beplantingsplan op te stellen. Als dit plan door de ondernemer is uitgevoerd levert dit 5 punten op voor het thema Bedrijf en Omgeving.
 
Doel
Het doel van het uitgebreide beplantingsplan is het landschappelijk inpassen van de nieuw te bouwen melkveestal in de omgeving. Het beplantingsplan moet conform de voorwaarden vanuit de Maatlat Duurzame Veehouderij worden opgesteld.

Werkwijze
Om het beplantingsplan aan te laten sluiten bij de wensen van de agrarische ondernemer, zijn allereerst de wensen van de ondernemer geïnventariseerd. Vervolgens zijn de locatie en de omgeving landschappelijk geïnventariseerd en geanalyseerd. Met behulp van deze gegevens zijn een tweetal concepten opgesteld.
Tijdens een overleg met de ondernemer zijn de twee concepten behandeld. Het concept dat als beste aansloot bij de wensen van de ondernemer is vervolgens uitgewerkt tot een landschappelijk inpassingsplan met het bijbehorende beplantingsplan. Dit plan is vervolgens ter beoordeling voorgelegd aan de agrarische ondernemer, waarna het is doorgestuurd naar de certificeringsinstantie.
 
Resultaat
In maart 2011 is Agroplan gestart met het opstellen van dit uitgebreide beplantingsplan. De verschillende overleggen hebben tot een plan geleid die feilloos aansluit bij de wensen van deze ondernemer. In mei 2011 is het uitgebreide beplantingsplan ingediend bij de certificeringsinstantie.
 
Contactpersonen
Ir. L. (Lara) de Graaf, tel. 06-17589060, laradegraaf@agroplan.nl en ing. E. (Erwin) Zark, Landschapsontwerper, tel: 06 - 24 16 38 34, erwinzark@agroplan.nl

Zoeken op de website

Aanmelden nieuwsbrief