U bent hier: Agroplan / Onderzoek en analyse / Onderzoek ruimtelijke impact nieuwbouw, Rivierengebied Brabant

Onderzoek ruimtelijke impact nieuwbouw, Rivierengebied Brabant

kaart openheid
Massa ruimte kaart
huidige situatie
visualisatie nieuwe situatie
visualisatie nieuwe situatie met bomen

Aanleiding en doel
De planlocatie is onderdeel van een groot varkensbedrijf met verschillende vestigingen in Noord-Brabant. Op deze locatie is een innovatieslag gewenst om een efficiënter en duurzamer bedrijf te kunnen voeren. De wens is om de bestaande schuren te saneren en er nieuwe varkensschuren met kantoor en bijbehorende voorzieningen voor terug te bouwen. De bebouwde oppervlakte zal met deze ontwikkeling toenemen. De huidige situatie ligt in het bestemmingsplan in een gebied dat onder andere aangeduid is als wro-zone omgevingsvergunning cultuurhistorische openheid. Agroplan is verzocht om te onderzoeken wat de betekenis is van openheid op deze locatie en om te onderzoeken in hoeverre de nieuwbouw van de varkensschuren de in het bestemmingsplan aangeduide openheid aantast.

Werkwijze
Om een goed advies te geven is zowel de huidige situatie als de toekomstige situatie in beeld gebracht en is er gekeken wat de impact hiervan is op de omgeving. Alvorens dit te doen is er een waardering van het historische en huidige landschap van de omgeving van de planlocatie opgesteld. Dit dient als uitgangspunt voor een goed vergelijk tussen de oude en de nieuwe situatie ten opzichte van de bestaande landschapsstructuur. In het vigerende beleid is bekeken wat er wordt gezegd over de landschappelijke karakteristieken van de omgeving van de planlocatie, welke regels bepalend zijn voor de nieuwe ontwikkeling en wat de (on)mogelijkheden zijn. De impact van de toekomstige situatie op het (gewaardeerde) landschap en wordt middels visualisaties verduidelijkt. Het rapport eindigt met conclusies en een advies.

Resultaat
Uit het onderzoek blijkt dat de veronderstelde openheid aanwezig is. Door de voorgenomen realisatie van diverse groenstructuren zal de open ruimte echter meer gefragmenteerd worden en kan de bestaande open ruimte kleiner worden. Dit kleiner worden is niet het gevolg van de voorgenomen nieuwbouw. De nieuwbouw vindt plaats op het bestaande erf en het bedrijf zal niet richting de huidige open ruimte of buiten het bestaande bouwvlak uitbreiden.
Vanuit meerdere standpunten gezien neemt de openheid van het gebied niet af en vanaf de meeste posities bekeken zal de nieuwe bebouwing opgaan in de bestaande (groene) randen. De nieuwe bebouwing en de plaatsing van deze bebouwing dichter bij de weg, zorgt wel voor een minimale verandering van het aanzicht van het erf. Om de karakteristiek van een compact erf omgeven door groen te behouden, is het advies om op strategische plekken ook een groenstructuur toe te passen.

Contact /Meer informatie
Ir M. (Margriet) Snaaijer, tel: 06 - 206 500 49, margrietsnaaijer@agroplan.nl

Zoeken op de website

Aanmelden nieuwsbrief