U bent hier: Agroplan / Functieverandering / Van melkveebedrijf naar wonen, Gelderse Vallei

Van melkveebedrijf naar wonen, Gelderse Vallei

Functieverandering
1. te slopen schuur
2. schets huidige situatie
3. schets oorspronkelijke situatie

Aanleiding en doel
Na het beëindigen van zijn melkveebedrijf van 30 ha heeft de ondernemer er voor gekozen om de locatie verder te ontwikkelen. Het doel van dit project is de agrarische functie omzetten naar een woonfunctie en het realiseren van een extra woning met een bijgebouw.

Werkwijze
In 2008 is Agroplan aangeschoven bij de ondernemer om zijn plannen en wensen te inventariseren. In 2009 heeft de gemeente in principe akkoord gegeven op het inrichtingsplan. Samen met Noordanus & Partners is vervolgens de fiscale situatie in beeld gebracht en heeft Agroplan de bestemmingsplanprocedure begeleid. Hiertoe heeft Agroplan onder meer, samen met de ondernemer, een beplantingsplan opgesteld. In 2010 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. In 2011 zal gestart worden met de bouw van de woning.

Ontwerp
De nieuwe woning wordt gebouwd ter hoogte van de te slopen schuur. Hiermee ontstaat een nieuwe erfindeling, waar eerst één familie het erf gebruikte, wordt het erf nu opgedeeld. Voor de ontwerpopgave gold dat het erf vanuit het landschap als één erf beleefbaar moest blijven. De bestaande beplanting is dan ook zoveel mogelijk blijven staan. Met kleinere groenelementen is het erf intern verdeeld. Een oude boomgaard is weer in ere hersteld.

Resultaat
De gemeente heeft het bestemmingsplan gewijzigd van een agrarische locatie naar een woonbestemming. De overbodig geworden stallen worden afgebroken en de milieuvergunning wordt ingeleverd. In ruil voor de sloop van de stallen mag de ondernemer een extra woning op zijn perceel realiseren. Door de bouw van een nieuwe woning ontstaat een nieuwe erfindeling. Met het door Agroplan ontworpen inrichtingsplan wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande groenstructuren.

Doorwerking
De realisatie van dit project draagt bij aan het beleid van de gemeente om verrommeling van het buitengebied door leegstaande stallen tegen te gaan. Met de landschappelijke inpassing van het erf wordt een bijdrage geleverd aan de kwaliteitsverbetering van het landschap.

Contact

Ir L. (Lara) de Graaf, Directeur / Landschapsarchitect BNT
tel: 06 - 17 58 90 60, laradegraaf@agroplan.nl

Afbeeldingen

1. schetsontwerp nieuwe situatie 

2. een van de oude schuren die gesloopt worden: door leegstand raakt deze vervallen

3. de bestaande agrarische bebouwing (paars) wordt gesloopt

4. situatie anno 1930: op de plaats waar van oudsher een boomgaard gesitueerd was wordt deze weer teruggeplaatst in de nieuwe erfindeling


 Zoeken op de website

Aanmelden nieuwsbrief