U bent hier: Agroplan / Functieverandering / Van twee agrarische bedrijven naar twee woonlocaties, Zuidelijke IJsselvallei

Van twee agrarische bedrijven naar twee woonlocaties, Zuidelijke IJsselvallei

Schetsontwerp locatie
te behouden schapenweide
te slopen stallen

Aanleiding en doel
Vanwege beperkte uitbreidingsmogelijkheden op agrarisch gebied kiezen de initiatiefnemers ervoor hun bedrijven om te vormen naar woonlocaties. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken ten aanzien van de milieuzonering hebben de naast elkaar gelegen pluimveehouderij en varkenshouderij hun krachten gebundeld. Doel is het creëren van een landelijke woonlocatie bestaande uit 2 zelfstandige erven met diverse woningtypen.

Werkwijze
Eind 2009 is Agroplan betrokken bij het functieveranderingstraject en heeft dit nieuw leven in geblazen door de uitgangspunten van het Gelders Genootschap en de gemeente Apeldoorn te vertalen naar een nieuw plan. Na goedkeuring op hoofdlijnen is het plan in 2010 verder uitgewerkt. In de eerste helft van 2011 is de gemeente gestart met het opstellen van het bestemmingsplan. Agroplan heeft op verzoek van de gemeente een beeldkwaliteitsplan opgesteld om het beoogde beeld voor de toekomst te waarborgen. Ook is het plan door de initiatiefnemers en Agroplan gepresenteerd op een informatieavond voor belanghebbenden.

Ontwerp
Bij het ontwerp is de bestaande landschapsstructuur als uitgangspunt genomen. De groene hoofdstructuur wordt gevormd door twee bestaande houtsingels. De nieuwe woningen staan in flinke volumes gegroepeerd op een gemeenschappelijk erf en zijn georiënteerd op het landschap. De privébuitenruimtes worden gevonden in of aan de woningen zodat een beeld ontstaat van vrij in het landschap staande gebouwen. Aan de binnenzijde van het erf is ruimte voor tuinen.
Met een natuurzone tussen de erven haakt het plan aan op de bestaande ecologische verbindingszone langs de Leigraaf.

Resultaat
Op basis van het bestaande functieveranderingsbeleid wordt op de beide erven totaal 7.385 m2 aan agrarische bedrijfsgebouwen gesloopt en zijn de milieuvergunningen ingeleverd. In ruil hiervoor worden 18 woningen gerealiseerd in verschillende woningtypen. Het bestemmingsplan is sinds mei 2014 onherroepelijk. De plannen kunnen gerealiseerd gaan worden.

Contact
Ir L. (Lara) de Graaf, Directeur / Landschapsarchitect BNT
tel: 06 - 17 58 90 60, laradegraaf@agroplan.nl

 

Zoeken op de website

Aanmelden nieuwsbrief