U bent hier: Agroplan / Onderzoek en analyse / Onderzoek landschappelijke herkenbaarheid bolle akker, zandgronden Brabant

Onderzoek landschappelijke herkenbaarheid bolle akker, zandgronden Brabant

overzicht foto's bolle akker
bolle akker 1
bolle akker 2

Aanleiding en doel
Op een bolle akker heeft de opdrachtgever een beregeningsinstallatie aangelegd en zijn percelen geëgaliseerd om een zo groot en zo goed mogelijke opbrengst aan aardbeien te krijgen. De gemeente is van mening dat, uitgaande van de situatie in 2007, de landschappelijke kenmerken van de bolle akker zijn aangetast. De opdrachtgever hanteert de uitgangssituatie zoals deze is aangeleverd door het grondverzetbedrijf (2008).
Tussen deze beide uitgangssituaties zijn globaal overeenkomsten aan te wijzen maar zijn er ook duidelijke verschillen aanwezig. Agroplan is verzocht een onderzoek te doen naar de zichtbaarheid van de kenmerken van de bolle akker in het landschap.

Werkwijze
Het rapport gaat voornamelijk in op het landschappelijk beeld en de bijbehorende kenmerken van de bolle akker en de directe omgeving. Het rapport gaat niet in op de mogelijk te verwachten archeologische waarden, waterhuishouding, bodemsamenstelling etc.
Er wordt ingegaan op de ruimtelijke opbouw van het gebied aan de hand van een historische beschrijving en de huidige ruimtelijke structuur. Tevens wordt een waardering van het gebied gegeven, waarin ook dieper ingegaan wordt op de beleving van het landschap. Daarna worden de beide uitgangssituaties naast elkaar gelegd en vergeleken met de huidige situatie. Het rapport eindigt met een conclusie en een advies.

Resultaat

Uit de verschillende gegevens en uit het terreinbezoek is duidelijk dat er een egalisering heeft plaatsgevonden. Bepaalde delen zijn teveel opgehoogd en een steilrand is verschoven. Echter globaal kan gezegd worden dat de bolle akker nog als zodanig te herkennen is. De verhoging en de ‘bolling’ van de akker zijn in het landschap nog te herkennen. Het agrarisch gebruik in de vorm van (lage) aardbeienteelt is passend bij het landschappelijk beeld van een bolle akker en de beregeningsinstallatie heeft geen effect op dat beeld.
Het is wel noodzakelijk de steilrand te herstellen door middel van afgraven. Herstel van de overige gronden leveren nauwelijks bijdrage aan de herkenbaarheid van de bolle akker, wel is het van belang de afgegraven grond niet af te voeren, maar te benutten voor herstelwerkzaamheden van op te hogen delen om de bolling te versterken.

Contact /Meer informatie
Ir M. (Margriet) Snaaijer, tel: 06 - 206 500 49, margrietsnaaijer@agroplan.nl
 

Zoeken op de website

Aanmelden nieuwsbrief