U bent hier: Agroplan / Landschappelijke inpassing / Uitbreiding locatie: Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV), Veenweidegebied Eemland

Uitbreiding locatie: Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV), Veenweidegebied Eemland

schetsontwerp
huidige situatie
analyse de oude erven 1
analyse de oude erven 2

Aanleiding
De opdrachtgever heeft een melkrundveebedrijf in het veenweide gebied en is voornemens het bedrijf uit te breiden. Hiertoe zal naast de bestaande stal een nieuwe stal gebouwd worden. Om te voldoen aan de voorwaarden van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV), maar ook om overeenstemming met de gemeente te bereiken, is Agroplan verzocht een landschappelijk inpassingsplan op te stellen. 

Doel
Het doel is het realiseren van een nieuwe stal conform de voorwaarden van de Maatlat Duurzame Veehouderij.

Werkwijze
Agroplan is gestart met het inventariseren van het omringende landschap en het opstellen van een landschapsanalyse waarin onder andere gekeken wordt naar de ontstaansgeschiedenis, de ruimtelijke kenmerken en de cultuurhistorie van het gebied. Deze analyse is benodigd om te voldoen aan de MDV en biedt tevens een uitgangspunt voor het opstellen van het inpassingsplan.
In een startoverleg met de initiatiefnemer, de gemeente en het Utrechts Landschap zijn de wensen van de verschillende partijen besproken. Agroplan heeft deze wensen, in samenwerking met het bureau dat de stal heeft ontworpen, vertaald in een ruimtelijk  inpassingsplan.

Resultaat
Nadat er overeenstemming is bereikt over het inpassingsplan en de nieuw te bouwen stal, kan de opdrachtgever starten met de bouwwerkzaamheden en kan de nieuwe stal gecertificeerd worden conform de voorwaarden van de MDV.

Doorwerking
Het realiseren van een stal die past binnen de voorwaarden van de MDV draagt bij aan een duurzame veehouderij. Het inpassen van de stal waarbij duidelijk rekening gehouden wordt met de plaatselijke landschappelijke karakteristieken zorgt er voor dat de specifieke landschappelijke kenmerken en structuren behouden blijven en versterkt worden.

Contact/Meer informatie
Ir L. (Lara) de Graaf, tel: 06 - 17 58 90 60, laradegraaf@agroplan.nl

Zoeken op de website

Aanmelden nieuwsbrief