U bent hier: Agroplan / Uncategorized / Van gemengd agrarisch bedrijf naar dubbele woning, Gelderse Vallei

Van gemengd agrarisch bedrijf naar dubbele woning, Gelderse Vallei

Aanleiding en doel
Vanwege economische overwegingen heeft deze opdrachtgever besloten om de intensieve veehouderij te staken en de vrijkomende bedrijfsgebouwen (circa 2.600 m2) af te breken. In ruil hiervoor zal een dubbele woning met bijbehorende bijgebouwen opgericht worden.

Werkwijze
In januari 2009 is Agroplan met het functieveranderingstraject gestart. Na goedkeuring van het schetsvoorstel door de gemeente is een principeverzoek opgesteld. Nadat de gemeente akkoord had gegeven, is gestart met de bestemmingsplanprocedure en alle bijbehorende onderzoeken. Het akoestisch onderzoek leverde problemen op omdat het naastgelegen agrarische bedrijf teveel geluid produceerde. Er is gekozen voor een geluidswal die onderdeel uitmaakt van het nieuw te bouwen bijgebouw. In december 2010 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Ontwerp
De locatie is gelegen in het broekontginningslandschap. Dit relatief jonge landschap kenmerkt zich door rechtlijnige patronen. Om deze landschapsstructuur te versterken zijn de nieuw te realiseren opstallen in het verlengde van de bedrijfswoning geplaatst. De locatie wordt landschappelijk ingepast door het benadrukken van de rechtlijnigheid van de kavelgrenzen met verschillende gebiedseigen beplantingstypen.

Resultaat
Op basis van het bestaande functieveranderingsbeleid worden de vrijkomende bedrijfsgebouwen afgebroken en de milieuvergunning ingeleverd. In ruil hiervoor worden twee halfvrijstaande woningen gerealiseerd met een gezamenlijke maximale inhoud van 800 m3. De bijbehorende bijgebouwen zijn ook halfvrijstaand en hebben een maximale oppervlakte van 75 m2 per bijgebouw.

Doorwerking
Dit project draagt bij aan het beleid van de gemeente om verrommeling van het buitengebied door leegstaande stallen tegen te gaan. Met de landschappelijke inpassing van het erf wordt een bijdrage geleverd aan de kwaliteitsverbetering van het landschap.

Contact
ing. E. (Erwin) Zark, Landschapsontwerper
tel: 06 - 24 16 38 34, erwinzark@agroplan.nl


 

Zoeken op de website

Aanmelden nieuwsbrief